Pole opcjonalne dla lekarzy
Optional field
Enter the e-mail carefully - we will use it to create your account identifier
Phone number is optional but we highly recommend providing it.
Select wheater or not the invoice is required
Enter the required invoice data. Leave this field empty if you use "Income is not required" option.
Enter again the email provided above - we will use it to create your account and we have to be sure it has no typos.
  1. Administratorem danych osobowych („Dane”) uczestników Jesiennych Warsztatów Okulistycznych 2019 jest ASSG MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-353), przy ulicy Szczęśliwickiej 51/12
  2. Podanie Danych w toku rejestracji jest warunkiem rejestracji uczestnika Konferencji. Odmowa podania Danych uniemożliwia zarejestrowanie uczestnika Konferencji.
  3. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  4. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
  5. Dane będą przetwarzane wyłącznie w procesie rejestracji indywidualnej, organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Konferencji na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).; - wykonanie obowiązków prawnych ciążących na PTK w związku z realizacją Konferencji, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). - Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). - i ewentualnego rozliczenia opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji a po upływie wskazanego okresu dane zostaną zniszczone.
  6. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres ASSG MEDIA.
  8. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres ASSG MEDIA.

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i informacji podanych w formularzu rejestracyjnym uczestnictwa w Jesiennych Warsztatach Okulistycznych („Konferencja”) przez ASSG MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-353), przy ulicy Szczęśliwickiej 51/12, w celu przeprowadzenia Konferencji i dokonania rozliczeń z uczestnikami Konferencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Cancel